STANOVY MODELÁŘSKÉHO KLUBU

RC Cars Ostrava o.s.

 

Obsah stanov:

 

1. Základní ustanovení.

2. Poslání cíle a úkoly modelářského klubu.

3. Členství, práva a povinnosti členů modelářského klubu.

4. Členské příspěvky, poplatky členů.

5. Orgány, volby, usnášení se modelářského klubu

6. Právní postavení, majetek, zásady hospodaření.

7. Přechodná a závěrečná ustanovení.

 

I . ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1. Modelářský klub RC Cars Ostrava o.s. je zájmovým sdružením občanů v souladu s ustanovením zák. č. 83/90 Sb. O sdružení občanů.

2. Modelářský klub je dobrovolným, politicky nezávislým sdružením, otevřeným pro všechny občany, kteří souhlasí s těmito stanovami a kteří se chtějí podílet na jeho cílech a poslání při uplatňování demokratických zásad.

3. Sídlem modelářského klubu je město Ostrava, ulice Michálkovická 1594/212, okres Ostrava, PSČ 710 00

 

II. POSLÁNÍ, CÍLE A ÚKOLY MODELÁŘSKÉHO KLUBU

 

1. Modelářský klub RC Cars Ostrava o.s. rozvíjí na vyšší kvalitativní úrovni organizování modelářské činnosti ve městě, vytváří pro ní materiální, vědomostní a prostorové podmínky.

2. V zájmu sdružených občanů zabezpečuje plnění jejich společných potřeb a úkolů, hájí jejich zájmy.

3. Modelářský klub vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a úkolů, zejména vlastní hospodářskou činnost.

4. Modelářský klub vede své členy a ostatní modelářské činnosti k dodržování základních etických a mravních pravidel v duchu zásad demokratické společnosti.

5. Modelářský klub hájí zájmy sdružených členů, účinně spolupracuje při své činnosti s orgány obce, popřípadě s dalšími organizacemi.

6. Modelářský klub RC Cars Ostrava o.s. svou činností napomáhá rozvoji veřejného života ve městě a vzdělávání mládeže.

 

III. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ MODELÁŘSKÉHO KLUBU

 

1. Členem modelářského klubu se může stát každá fyzická osoba se státním občanstvím ČR, souhlasící s těmito stanovami.

2. Členství v modelářském klubu vzniká písemnou přihláškou občana a členství v něm je dobrovolné, bez omezení věku.

3. Členství v modelářském klubu zaniká:

            a) smrtí

            b) vystoupením

            c) vyškrtnutím pro neplnění povinnosti člena

            d) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s jeho členstvím

4. Člen modelářského klubu má právo:

            a) zúčastnit se jeho činností, související s jeho členstvím

            b) uplatňovat své názory, návrhy a kritiku, vyžadovat informace o činnosti, zejména o                                                                                               hospodaření s majetkem a finančními prostředky

            c) účastnit se jednání výboru automobilového klubu, pokud se ho toto jednání týká

            d) volit výbor modelářského klubu a být do něj volen, a to pokud je starší 18 let

5. Člen modelářského klubu je povinen:

            a) plnit úkoly modelářského klubu, vyplývající ze stanov a z usnesení výboru

            b) iniciativně se podílet na rozvoji modelářského klubu

            c) aktivně se podílet na tvorbě ekonomické základny modelářského klubu

 

IV. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, POPLATKY ČLENŮ

 

1. Člen modelářského klubu je povinen řádně a včas platit příspěvek, který je stanoven usnesením valné hromady, jakož to nejvyššího orgánu modelářského klubu.

2. Člen modelářského klubu je dále povinen platit ostatní poplatky stanovené usnesením valné hromady, zejména poplatky, které slouží k zabezpečení modelářské činnosti modelářského klubu.

 

V. ORGÁNY, VOLBY, USNÁŠENÍ SE MODELÁŘSKÉHO KLUBU

 

1. Nejvyšším orgánem modelářského klubu  je valná hromada všech členů modelářského klubu. Schůze valné hromady se koná jednou v průběhu kalendářního roku. Pokud o její svolání požádá 1/3 všech členů, nebo 2/3 členů výboru modelářského klubu, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podnětu předsedovi modelářského klubu.

2. Valná hromada zejména:

            a) rozhoduje o zániku modelářského klubu a o majetkovém vypořádání

            b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice modelářského klubu

            c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov modelářského klubu

            d) volí ze svých řad výkonný výbor a revizní komisi

            e) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku modelářského klubu,                                                                                 schvaluje  rozpočet modelářského klubu na další období

            f) schvaluje a vydává interní předpisy modelářského klubu, závazné pro všechny členy

3. K platnosti usnesení valné Hromady ve výše uvedených záležitostech je zapotřebí 3/5 většiny přítomných za nadpoloviční účasti všech členů modelářského klubu

4. Výkonným orgánem valné hromady členů je výbor modelářského klubu. Výbor zabezpečuje plnění úkolů modelářského klubu v období mezi jednotlivými valnými hromadami.

5. Výbor rozhoduje o všech věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž si může valná hromada vyhradit rozhodování o dalších důležitých otázkách.

6. Výbor modelářského klubu má počet členů stanovený podle velikosti členské základny, vždy však lichý počet a předsedu, místopředsedu a hospodáře. Předseda svolává výbor modelářského klubu podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

7. Výbor modelářského klubu zejména:

            a) zabezpečuje plnění usnesení přijaté valnou hromadou

            b) organizuje a řídí hospodářskou činnost modelářského klubu

            c) připravuje podklady pro valnou hromadu, zejména k rozpočtu modelářského klubu, k hlavním směrům činnosti, k rozdělení finančních prostředků

8. Výbor modelářského klubu je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je vždy třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

 

 

VI. PRÁVNÍ POSTAVENÍ, MAJETEK, ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 

1. Jménem RC Cars Ostrava o.s. je oprávněn jednat předseda

2. Zdrojem majetku modelářského klubu jsou zejména

            a) příspěvky jeho členů

            b) příspěvky od obcí, právnických i fyzických osob formou sponzorství, darů

3. Majetek je vlastnictvím modelářského klubu, neboť jej získává na základě vlastní právní subjektivity a může s ní samostatně hospodařit, vždy však v souladu s platnými právními předpisy.

4. Hospodaření s majetkem modelářského klubu patří k výsostným právům valné hromady, vždy probíhá v souladu s právním řádem České republiky.

5. Valná hromada zpravidla svěřuje právo nakládat a hospodařit s finančními prostředky výboru modelářského klubu. Ten je používá v zájmu svých členů. a přitom dodržuje obecně platné právní předpisy, zejména předpisy o účetnictví.

 

VII. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

 

1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich registrace u Ministerstva vnitra ČR

2. K změnám a doplňkům stanov může dojít pouze schválením valné hromady modelářského klubu, vždy musí tyto změny s doplňky zaregistrovat u příslušného orgánu Ministerstva vnitra ČR.

 

.

 

 

personálního složení představenstva OS RC Car Ostrava :
 
prezident OS
 
hospodář OS
 
člen revizní komise